ಬದುಕೂ…ಹೂವೂ!!

ಮಂಜುಳ💧ಇಬ್ಬನಿ

ಪ್ರತಿ ಹಗಲಿನ
ನೆರಳಲ್ಲೆ ಸರದಿ
ಇರುಳಿನ ಸಾವಾಗುತ್ತದೆ!

ಪ್ರತಿ ನಗುವಿನ
ಮರೆಯಲ್ಲೇ ಅದೆಷ್ಟೋ
ನೋವಿನ ಜನನವಾಗುತ್ತವೆ!

ಪ್ರತಿ ಮುಗ್ಧತೆಯ
ಹೆರಳಿಗೆ ಹಸಿ
ಮೋಸವೇ ಉರುಳಾಗುತ್ತದೆ!

ಪ್ರತಿ ಸೋಲಿನ
ಗಂಟಲ್ಲೆ ಕನಸುಗಳು
ಬಿಡಿಸದ ಒಗಟಾಗುತ್ತವೆ!

ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ
ಸದ್ದಲ್ಲೆ ಕಾಣದ
ದಾರಿಗಳು ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತವೆ!

ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಗಳ
ಮುಳ್ಳಲ್ಲೆ ಸಮಯವು
ಸಂಯಮದ ಗೂಡಾಗುತ್ತದೆ!

ಪ್ರತಿ ಉಸಿರಿನ
ದೆಸೆಯಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿರದ
ಮುಂಜಾನೆ ನಾಳೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ!

ಪ್ರತಿ ಬದುಕೂ
ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ
ನಗುವ, ನಲುಗುವ ಹೂವಾಗುತ್ತದೆ!!

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s